Success

ผลงานเด่น

สทช.9 และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตะโละกาโปร์ (บูนาดารา) ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ค.1) สทช.9/64

       วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เข้าร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตะโละกาโปร์ (บูนาดารา) ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมปฏิบัติสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ แก่ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมนี้ ได้บริการกล้าไม้จากแปลงเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จำนวน ๒๐๐ ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ ปลูกที่บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 

ALBUM

       วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เข้าร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตะโละกาโปร์ (บูนาดารา) ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมปฏิบัติสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ แก่ โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมนี้ ได้บริการกล้าไม้จากแปลงเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จำนวน ๒๐๐ ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ ปลูกที่บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 

DOCUMENT

ครั้งที่ 1

(0.41 Mb) .pdf