Success

ผลงานเด่น

กิจกรรมจัดประชุมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่งฯ จังหวัดเพชรบุรี (ค.12) สทช.3/64

       วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเกี่ยวกับงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่าย จังหวัดเพชรบุรี  (ประชุมเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมี นายสืบสกุล  หนูไชยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๓ กล่าวเปิดโครงการ และนางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผอ.สสค กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการบรรยายในหัวข้อ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.จตุรงค์ คงแก้ว , การทบทวนนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด นักวิเคราะห์นโยบายและและแผน นำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี จนท.สทช.๓ , ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามมาตรา ๑๒ และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรวม จำนวน  ๓๕ คน พร้อมนี้ผอ.สทช.๓ ได้มอบเข็มรักษ์ทะเลและเสื้อสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้แก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ และตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ALBUM

       วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเกี่ยวกับงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่าย จังหวัดเพชรบุรี  (ประชุมเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม) ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมี นายสืบสกุล  หนูไชยา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่๓ กล่าวเปิดโครงการ และนางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผอ.สสค กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการบรรยายในหัวข้อ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.จตุรงค์ คงแก้ว , การทบทวนนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี โดย นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด นักวิเคราะห์นโยบายและและแผน นำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี จนท.สทช.๓ , ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามมาตรา ๑๒ และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรวม จำนวน  ๓๕ คน พร้อมนี้ผอ.สทช.๓ ได้มอบเข็มรักษ์ทะเลและเสื้อสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้แก่ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ และตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

DOCUMENT

กิจกรรมจัดประชุมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่งฯ ครั้งที่่ 12

(0.63 Mb) .pdf

ร้อยละของ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 12

(0.05 Mb) .pdf