Success

ผลงานเด่น

กิจกรรมจัดประชุมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่งฯ (ค.11) สทช.3/64

       วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเกี่ยวกับงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ประชุมเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม) ณ.ห้องประชุมเทศบาลคลองวาฬ  ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการบรรยายในหัวข้อ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.จตุรงค์ คงแก้ว , การทบทวนนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผอ.สอช.และ การนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี จนท.สทช.๓, ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามมาตรา ๑๒ และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๓๕ คน พร้อมนี้ได้มอบเข็มรักษ์ทะเล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วย ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ของพรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ และตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ALBUM

       วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมเกี่ยวกับงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ประชุมเครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม) ณ.ห้องประชุมเทศบาลคลองวาฬ  ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย  ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการบรรยายในหัวข้อ รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย ดร.จตุรงค์ คงแก้ว , การทบทวนนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย ผอ.สอช.และ การนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายฯในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี จนท.สทช.๓, ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตามมาตรา ๑๒ และตัวแทนชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๓๕ คน พร้อมนี้ได้มอบเข็มรักษ์ทะเล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ด้วย ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ของพรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ และตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

DOCUMENT

กิจกรรมจัดประชุมงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่งฯครั้งที่ 11

(0.60 Mb) .pdf

ร้อยละของ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 11

(0.05 Mb) .pdf