Success

ผลงานเด่น

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “การฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน” (ค.10) สทช.3/64

   วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และกศน.อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “การฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน” โดยมี นายเอกชัย เตียเจริญ นายก อบต.บางแก้ว  เป็นประธานการเปิดโครงการ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน และชุมชนชายฝั่ง ของตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวม 20 คน

ALBUM

   วันที่ 15 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และกศน.อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “การฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน” โดยมี นายเอกชัย เตียเจริญ นายก อบต.บางแก้ว  เป็นประธานการเปิดโครงการ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน และชุมชนชายฝั่ง ของตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวม 20 คน

DOCUMENT

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ครั้งที่ 10

(0.51 Mb) .pdf

ร้อยละของ ตัวชี้วัด ครั้งที่ 10

(0.07 Mb) .pdf