Success

ผลงานเด่น

ประชุมร่วมหารือการรับมอบเรือไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้ในโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว (ค.88) สทช.8/65

เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการรับมอบเรือไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้ในโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เพื่อลดสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก มาจากไอเสีย เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

 
ALBUM

เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการรับมอบเรือไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้ในโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เพื่อลดสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก มาจากไอเสีย เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง