Success

ผลงานเด่น

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการปฏิบัติงาน (ค.87) สทช.8/65

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับพลตรีรัชพล บุญวัฒนะกุล  ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ALBUM

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับพลตรีรัชพล บุญวัฒนะกุล  ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน