Success

ผลงานเด่น

ปลูกป่าชายเลน (ค.80) สทช.8/65

ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคร

 
ALBUM

ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคร