Success

ผลงานเด่น

กิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์กล้าไม้ พร้อมทั้งมีการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบลาน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ค.78) สทช.8/65

สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังด้านจิตสาธารณะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ในกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์กล้าไม้ พร้อมทั้งมีการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบลาน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ALBUM

สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังด้านจิตสาธารณะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ในกิจกรรมมีการปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์กล้าไม้ พร้อมทั้งมีการเก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณรอบลาน ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์