Success

ผลงานเด่น

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ฯ และ กิจกรรม Big CleaningDay (ค.72) สทช.8/65

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ฯ และ กิจกรรม Big CleaningDay ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๗๐ พรรษา 

ALBUM

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ฯ และ กิจกรรม Big CleaningDay ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๗๐ พรรษา