Success

ผลงานเด่น

ประชุมจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนการใช้ประโยชน์ในชุมชน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัด พังงา (ค.2) สทช.6/64

วันที่ 30 มกราคม 2564 สถานที่จัดกิจกรรม ศาลาอเนกประสงค์เครือข่ายประมงพื้นบ้านตำบลคุระ หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รายละเอียดกิจกรรม ประชุมจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนการใช้ประโยชน์ในชุมชน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดพังงา

ALBUM

วันที่ 30 มกราคม 2564 สถานที่จัดกิจกรรม ศาลาอเนกประสงค์เครือข่ายประมงพื้นบ้านตำบลคุระ หมู่ที่ 3 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา รายละเอียดกิจกรรม ประชุมจัดทำกระบวน กฎ-กติกาชุมชนการใช้ประโยชน์ในชุมชน โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดพังงา

DOCUMENT

การมีส่วนร่วมครั้งที่ 2

(0.45 Mb) .pdf