Success

ผลงานเด่น

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บ้านดาโต๊ะ (ค.7) สทช.9/64

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมปฏิบัติการสาธิตและการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ปลูกที่ บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 100 ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน

ALBUM

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมปฏิบัติการสาธิตและการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ปลูกที่ บ้านดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 100 ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 35 คน

DOCUMENT

ครั้งที่ 7

(0.59 Mb) .pdf