Success

ผลงานเด่น

วิ่งเก็บขยะทะเลที่ตกค้างบริเวณถนนจากปากแม่น้ำปัตตานี ไปหาดรูสะมิแล (ค.3) สทช.9/64

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ในสถานที่จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนี้  ได้บริการกล้าไม้ จำนวน 180 ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ ปลูกที่ บ้านตะโละสะมิแล อำเภอแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

ALBUM

วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ร่วมกับ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ในสถานที่จริงส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนี้  ได้บริการกล้าไม้ จำนวน 180 ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ ปลูกที่ บ้านตะโละสะมิแล อำเภอแหลมโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

DOCUMENT

ครั้งที่ 3

(0.39 Mb) .pdf