Success

ผลงานเด่น

ปลูกป่าชายเลน (ค.2) สทช.9/64

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมปฏิบัติการสาธิตและการเพาะชำกล้าไม้ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และร่วมเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลน พร้อมนี้ ได้บริการกล้าไม้ จำนวน 60 ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน    

ALBUM

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมปฏิบัติการสาธิตและการเพาะชำกล้าไม้ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และร่วมเก็บขยะรอบบริเวณพื้นที่ปลูกป่าชายเลน พร้อมนี้ ได้บริการกล้าไม้ จำนวน 60 ต้น ชนิดโกงกางใบใหญ่ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน    

DOCUMENT

ครั้งที่ 2

(0.38 Mb) .pdf