Success

ผลงานเด่น

วันทะเลโลก สทช.8/64

         วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าร่วม ประมาณ ๔๘ คน ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
           ๑.นิทรรศการขยะทะเล จัดโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
           ๒.เสวนาหัวข้อ บทบาทของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในการบริหารจัดการขยะทะเลในพื้นที่ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
           ๓.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว 
           ๔.สาธิตการจัดเก็บขยะในแม่น้ำแม่กลองโดยเรือทรัพยากร ๐๔ 
         ๕.เก็บขยะในแม่น้ำแม่กลองร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และมีการคัดแยกขยะตามหลัก ICC ได้ขยะทั้งสิ้น จำนวน ๙๔๐ กิโลกรัม และร่วมกันดำเนินการและร่วมกันดำเนินการคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี มีปริมาณขยะที่พบมาก ๕ อันดับแรกได้แก่ 
                   ๑.ถุงพลาสติกทั่วไป
                   ๒.ถุงก๊อบแก๊บ
                   ๓.ขวดพลาสติกอื่นๆ
                   ๔.ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
                   ๕.เศษพลาสติกอื่นๆ
        โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้อง ต่อไปและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ALBUM

         วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Oceans Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ รู้รักษามหาสมุทร เพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มีหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสงคราม อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าร่วม ประมาณ ๔๘ คน ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
           ๑.นิทรรศการขยะทะเล จัดโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก
           ๒.เสวนาหัวข้อ บทบาทของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งในการบริหารจัดการขยะทะเลในพื้นที่ 3 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
           ๓.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว 
           ๔.สาธิตการจัดเก็บขยะในแม่น้ำแม่กลองโดยเรือทรัพยากร ๐๔ 
         ๕.เก็บขยะในแม่น้ำแม่กลองร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และมีการคัดแยกขยะตามหลัก ICC ได้ขยะทั้งสิ้น จำนวน ๙๔๐ กิโลกรัม และร่วมกันดำเนินการและร่วมกันดำเนินการคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี มีปริมาณขยะที่พบมาก ๕ อันดับแรกได้แก่ 
                   ๑.ถุงพลาสติกทั่วไป
                   ๒.ถุงก๊อบแก๊บ
                   ๓.ขวดพลาสติกอื่นๆ
                   ๔.ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
                   ๕.เศษพลาสติกอื่นๆ
        โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรกนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้อง ต่อไปและได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด