บัตรหมดอายุ

เลขประจำตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
ไม่พบข้อมูลสมาชิก

รูปถ่ายผู้ลงทะเบียน

ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
อายุไม่เกิน 6 เดือน

กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg, jpeg หรือ .png เท่านั้น ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 142 x 184 พิเซล

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ (ไทย)
นามสกุล (ไทย)
ชื่อ (อังกฤษ)
นามสกุล (อังกฤษ)
เลขประจำตัวประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ หากเป็นบัตรประชาชนแบบตลอดชีพไม่ต้องกรอก

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

เลขที่
ตึกอาคาร
หมู่ที่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
หมายเหตุ หากไม่มีอีเมล์ไม่ต้องกรอก

อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา

รับราชการ

พนักงานของรัฐ

พนักงานบริษัทเอกชน

นักการเมือง

ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย

เกษตรกร

ประมง

รับจ้าง

อื่นๆ

ที่อยู่ปัจจุบัน

คัดลอกจากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ชื่อที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่
หมู่ที่
ซอย
ถนน
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรสาร

ตําแหน่งปัจจุบัน / สถานภาพทางสังคม

การศึกษา

มีความประสงค์เป็น อสทล. จังหวัด

สถานที่จัดส่งบัตรประจำตัวอาสาสมัคร

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบัน

อื่นๆ


สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรุณาอัพโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น ภาพที่ให้ในการอัพโหลด ควรมีขนาด 488 x 306 พิเซล

กรุณารอสักครู่....
(ถ้าไม่มีข้อมูลให้ใส่ "-")
พบปัญหาในการใช้งาน
หรือการกรอกข้อมูลโปรดติดต่อ
02 1411 1392 หรือ 02 1411 394