Privilege

สิทธิประโยชน์

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล"

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560
     วัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้
     1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
     3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
     4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
     5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
     6. สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
     7. พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)”


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 1" (เข็มทอง)

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2 (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
     2. ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
     3. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 2" (เข็มเงิน)
 
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     2. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     3. ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวมเป็นเวลาติดต่อกัน หรือหลายครั้งรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ALBUM

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560
     วัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้
     1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
     3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
     4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
     5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
     6. สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
     7. พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)”


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 1" (เข็มทอง)

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2 (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
     2. ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
     3. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 2" (เข็มเงิน)
 
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     2. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     3. ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวมเป็นเวลาติดต่อกัน หรือหลายครั้งรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

DOCUMENT

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน) และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

(2.41 Mb) .pdf