Privilege

สิทธิประโยชน์

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล"

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560
     วัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้
     1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
     3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
     4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
     5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
     6. สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
     7. พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)”


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 1" (เข็มทอง)

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2 (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
     2. ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
     3. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 2" (เข็มเงิน)
 
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     2. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     3. ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวมเป็นเวลาติดต่อกัน หรือหลายครั้งรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

เอกสารดาวน์โหลด

ALBUM

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560
     วัตถุประสงค์ของการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเล ยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่ทำคุณงามความดีและมีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ข้าราชการระดับผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมอันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” กับความหมายที่แฝงถึงความรักษ์ทะเล มีรายละเอียดดังนี้
     1. มณฑปปลายแหลมสีทอง หมายถึง ตัวแทนสัญลักษณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงความหมายถึงความเป็นไทย ความแหลมคม ความสามารถทะลุทะลวงปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     2. อักษรย่อ “ทช.”สีขาว หมายถึง การรวมพลังของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยใจบริสุทธิ์ ในการร่วมกันปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
     3. แพรแถบสีฟ้า หมายถึง ตัวแทนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
     4. ช่อลำแพนสีทอง หมายถึง ตัวแทนของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน ตลอดจนระบบนิเวศป่าชายเลน
     5. ตัวอักษร “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”
     6. สีทอง หมายถึง คติพจน์ ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยิ่งกว่าชีวิตของตน
     7. พื้นริบบิ้นสีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง มีพละกำลัง ของผู้กระทำคุณประโยชน์ที่จักต้องรักษาสมบัติของชาติไทยเพื่อสืบทอดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)”


เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 1" (เข็มทอง)

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลชั้น 2 (เข็มเงิน)” มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
     2. ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนภาคประชาชนหรือชุมชนชายฝั่งในจังหวัด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
     3. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
เครื่องหมาย "รักษ์ทะเล  ชั้น 2" (เข็มเงิน)
 
ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     1. ผู้ซึ่งสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     2. ผู้ซึ่งได้ออกปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม หรือเข้าตรวจพื้นที่ หรือร่วมออกปฏิบัติงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ ซึ่งเสี่ยงอันตราย หรือด้วยความยากลําบากตรากตรํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     3. ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางด้านการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้วยความเสียสละและอุทิศตนในการทํางานเพื่อส่วนรวมเป็นเวลาติดต่อกัน หรือหลายครั้งรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
     4. ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อันสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

DOCUMENT

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน) และการประกาศเกียรติคุณของอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

(2.41 Mb) .pdf

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ พ.ศ. 2560

(0.30 Mb) .pdf

ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

(0.08 Mb) .PDF

ระเบียบกรม ทช. ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

(0.08 Mb) .PDF