Privilege

สิทธิประโยชน์

การสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

1. ผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     (1) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นชอบ
     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     (4) เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     (5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม
     (6) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหา เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
     (7) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน

2. วิธีการรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
     (1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
     (2) ผู้ที่สนใจสมัครเป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ให้ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกได้ตามหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย หรือสมัครทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     (3) ใบสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

3. การสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์
     เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์ขึ้น โดยสามารถยื่นความจำนงเพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) โดยไปที่ ระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์ : Click
 
 
การสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์
ALBUM

1. ผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
     (1) มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเห็นชอบ
     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     (4) เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     (5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม
     (6) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหา เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
     (7) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน

2. วิธีการรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
     (1) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
     (2) ผู้ที่สนใจสมัครเป็น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ให้ยื่นความจำนงขอสมัครเป็นสมาชิกได้ตามหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับมอบหมาย หรือสมัครทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     (3) ใบสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

3. การสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์
     เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้พัฒนาระบบรับสมัคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์ขึ้น โดยสามารถยื่นความจำนงเพื่อสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) โดยไปที่ ระบบรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์ : Click
 
 
การสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ออนไลน์