Privilege

สิทธิประโยชน์

สิทธิสำหรับผู้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล

     1. แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (เครื่องหมายเชิดชูเกียรติมี 2 ระดับ ประกอบด้วย “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด)
     2. ได้รับบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     3. เข้าร่วมประชุม สัมมนา โครงการ หรือกิจกรรม ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด
     4. มีสิทธิในการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     5. มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อทำหน้าที่แทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     6. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เข็ม และอื่นๆ เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     7. นำเสนอข้อมูล และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือพิจารณาสถานภาพของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     8. ได้รับการสนับสนุนในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตามระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
     9. สิทธิอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด

ALBUM

     1. แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (เครื่องหมายเชิดชูเกียรติมี 2 ระดับ ประกอบด้วย “รักษ์ทะเล ชั้น 2 (เข็มเงิน)” และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเล ชั้น 1 (เข็มทอง)” ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด)
     2. ได้รับบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     3. เข้าร่วมประชุม สัมมนา โครงการ หรือกิจกรรม ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด
     4. มีสิทธิในการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     5. มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อทำหน้าที่แทนกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     6. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เข็ม และอื่นๆ เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     7. นำเสนอข้อมูล และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือพิจารณาสถานภาพของคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
     8. ได้รับการสนับสนุนในการเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตามระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
     9. สิทธิอื่นตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด