Privilege

สิทธิประโยชน์

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับที่ เดือน ชาย หญิง รวมยอดทั้งหมด
1  ตุลาคม 21 29 50
2  พฤศจิกายน 66 90 156
3  ธันาวคม 37 27 64
4  มกราคม 31 37 68
5  กุมภาพันธ์ 53 59 112
6  มีนาคม 70 99 169
7  เมษายน 54 35 89
8  พฤษภาคม 77 56 133
9  มิถุนายน 113 80 193
10  กรกฎาคม 56 69 125
11  สิงหาคม 89 79 168
12  กันยายน 95 85 180
ยอดรวมทั้งหมด 762 745 1,507

 

ALBUM

สถิติการให้บริการระบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับที่ เดือน ชาย หญิง รวมยอดทั้งหมด
1  ตุลาคม 21 29 50
2  พฤศจิกายน 66 90 156
3  ธันาวคม 37 27 64
4  มกราคม 31 37 68
5  กุมภาพันธ์ 53 59 112
6  มีนาคม 70 99 169
7  เมษายน 54 35 89
8  พฤษภาคม 77 56 133
9  มิถุนายน 113 80 193
10  กรกฎาคม 56 69 125
11  สิงหาคม 89 79 168
12  กันยายน 95 85 180
ยอดรวมทั้งหมด 762 745 1,507