Privilege

สิทธิประโยชน์

 • ชื่อ : ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : Mobile Application MARINE RANGER
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : เครือข่ายอนุรักษ์
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : ที่มาของโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
 • รายละเอียด : อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ
 • ชื่อ : เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "รักษ์ทะเล"
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเล"
 • รายละเอียด :
ทั้งหมด 10 รายการ