Privilege

สิทธิประโยชน์

 • ชื่อ : แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • รายละเอียด : ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ที่มีความสนใจ ตอบแบบสอบถาม
 • ชื่อ : สถิติการให้บริการ
 • รายละเอียด : สถิติการให้บริการ
 • ชื่อ : Mobile Application MARINE RANGER
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : เครือข่ายอนุรักษ์
 • รายละเอียด :
 • ชื่อ : ที่มาของโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
 • รายละเอียด : อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Rangers) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ
ทั้งหมด 12 รายการ