Announcement

ประกาศ

มาฝากร้านสินค้าจากทะเล Online กันได้แล้วจ้า

🐝  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ในด้านการเพิ่มปริมาณ และช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนชายฝั่งได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างอาชีพ และสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น เพิ่มรายได้คุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งดีขึ้น การจำหน่ายสินค้าของชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น
🐳  กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับกองสารสนเทศฯ เปิดโครงการ "ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online by ทช." เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
Click : https://projects.dmcr.go.th/miniprojects/149/
🦑  สนใจฝากร้านติดต่อ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย โทร ๐๒๑๔๑ ๑๓๔๔

ALBUM

🐝  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ในด้านการเพิ่มปริมาณ และช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนชายฝั่งได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างอาชีพ และสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น เพิ่มรายได้คุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งดีขึ้น การจำหน่ายสินค้าของชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น
🐳  กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับกองสารสนเทศฯ เปิดโครงการ "ฝากร้านสินค้าจากทะเล Online by ทช." เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
Click : https://projects.dmcr.go.th/miniprojects/149/
🦑  สนใจฝากร้านติดต่อ กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย โทร ๐๒๑๔๑ ๑๓๔๔