Activity

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่ และจัดทำร่างมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 สทช.3/64

24 ก.พ. 2564
ทั้งวัน

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

- จัดทำร่างมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ของระบบหาดแหลมกุ่ม T5D089

ALBUM

- ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตพื้นที่

- จัดทำร่างมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ของระบบหาดแหลมกุ่ม T5D089