Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล (ค.92) สทช.8/65

11 ส.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 4 ( 11 สิงหาคม 2565 ) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (ขนาด ๒๕ ตัวต่อกิโลกรัม) บริเวณคลองพิทยาลงกรณ์และร่องน้ำในแปลงปลูกป่าชายเลน และจัดวางที่ทิ้งขยะ จำนวน 8 จุด บริเวณสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน และเส้นทางปั่นจักรยานชมป่าชายเลน

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 4 ( 11 สิงหาคม 2565 ) จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว (ขนาด ๒๕ ตัวต่อกิโลกรัม) บริเวณคลองพิทยาลงกรณ์และร่องน้ำในแปลงปลูกป่าชายเลน และจัดวางที่ทิ้งขยะ จำนวน 8 จุด บริเวณสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน และเส้นทางปั่นจักรยานชมป่าชายเลน