Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ (ค.89) สทช.8/65

2 ส.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ( 2 สิงหาคม 2565 )จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ( 2 สิงหาคม 2565 )จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ บริเวณชายฝั่งทะเลตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร