Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ (ค.86) สทช.8/65

20 ก.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 10 ( 20 กรกฎาคม 2565 ) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 10 ( 20 กรกฎาคม 2565 ) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และการทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม