Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ (ค.82) สทช.8/65

8 ก.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 6 ( 8 กรกฎาคม 2565 ) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 6 ( 8 กรกฎาคม 2565 ) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร