Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนในเมือง (ค.80) สทช.8/65

6 ก.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 4 ( 6 กรกฎาคม 2565 ) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 4 ( 6 กรกฎาคม 2565 ) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕