Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ (ค.79) สทช.8/65

5 ก.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 3 ( 5 กรกฎาคม 2565 ) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 3 ( 5 กรกฎาคม 2565 ) จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร