Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมหารือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ค.78) สทช.8/65

4 ก.ค. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 2 ( 4 กรกฎาคม 2565 ) เข้าร่วมประชุมหารือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการในการเข้าชมวาฬบรูด้า บริเวณปากอ่าวแม่กลอง

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 2 ( 4 กรกฎาคม 2565 ) เข้าร่วมประชุมหารือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการในการเข้าชมวาฬบรูด้า บริเวณปากอ่าวแม่กลอง