Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผล (ค.76) สทช.8/65

29 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

กิจกรรม ครั้งที่ 22 ( 29 มิถุนายน 2565 ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔

 
ALBUM

กิจกรรม ครั้งที่ 22 ( 29 มิถุนายน 2565 ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔