Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมร่วมหารือการรับมอบเรือไฟฟ้า (ค.70) สทช.8/65

13 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการรับมอบเรือไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้ในโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เพื่อลดสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก มาจากไอเสีย เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ครั้งที่ 16 ( 13 มิถุนายน 2565 ) 

ALBUM

เข้าร่วมประชุมร่วมหารือการรับมอบเรือไฟฟ้าเพื่อทดลองใช้ในโครงการพัฒนาเรือไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เพื่อลดสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก มาจากไอเสีย เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ครั้งที่ 16 ( 13 มิถุนายน 2565 )