Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการปฏิบัติงาน (ค.69) สทช.8/65

13 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับพลตรีรัชพล บุญวัฒนะกุล  ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 15 ( 13 มิถุนายน 2565 ) 

 
ALBUM

ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายบูรณาการปฏิบัติงาน และร่วมต้อนรับพลตรีรัชพล บุญวัฒนะกุล  ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 15 ( 13 มิถุนายน 2565 )