Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมนำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไปศึกษาดูงาน (ค.68) สทช.8/65

12 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านปลา ธนาคารปูบางปะกง ครั้งที่ 14 ( 12 มิถุนายน 2565 ) 

ALBUM

นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพมหานคร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านปลา ธนาคารปูบางปะกง ครั้งที่ 14 ( 12 มิถุนายน 2565 )