Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมบรรยายสรุปและให้ความรู้ (ค.63) สทช.8/65

5 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

บรรยายสรุปและให้ความรู้  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณหน้าบ้านใคร หน้าบ้านมัน (save marine for my life ) ครั้งที่ 9 ( 5 มิถุนายน 2565 ) 

 
ALBUM

บรรยายสรุปและให้ความรู้  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณหน้าบ้านใคร หน้าบ้านมัน (save marine for my life ) ครั้งที่ 9 ( 5 มิถุนายน 2565 )