Activity

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมเก็บขยะบริเวณแม่น้ำท่าจีน (ค.58) สทช.8/65

2 มิ.ย. 2565
ทั้งวัน

เก็บขยะบริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 ( 2 มิถุนายน 2565 ) ครั้งที่ 4 ( 2 มิถุนายน 2565 )  ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 
ALBUM

เก็บขยะบริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4 ( 2 มิถุนายน 2565 ) ครั้งที่ 4 ( 2 มิถุนายน 2565 )  ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีน ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร