Activity

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดสมุทรสาคร สทช.8/64

25 พ.ค. 2564
ทั้งวัน

เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน/คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 

 

เวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล 

เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล 

                                   กิจกรรมคัดแยกขยะ 

หมายเหตุ - ผู้เข้าร่วมงานให้สวมหน้ากากอนามัย 

               - การจัดกิจกรรมได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 

 

ALBUM

เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน/คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด 

 

เวลา 10.00 – 12.00 น. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล 

เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะทะเล 

                                   กิจกรรมคัดแยกขยะ 

หมายเหตุ - ผู้เข้าร่วมงานให้สวมหน้ากากอนามัย 

               - การจัดกิจกรรมได้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด