Activity

ปฏิทินกิจกรรม

วันทะเลโลก (ตรัง)

8 มิ.ย. 2563
ทั้งวัน

นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์ให้ความรู้เรื่องขยะทะเลและการใช้ประโยชน์ เรื่องสัตว์ทะลหายาก ป่าชายเลน ธนาคารปูม้า การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ปล่อย Boom ลงน้ำ โดยผู้ราชการจังหวัดตรัง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณชายหาด ท่าเทียบเรือคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง
- ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว
- ปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 12,500 ตัว
- ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 1,250,000 ตัว
- เก็บขยะชายหาตคลองสน
- ให้ความรู้และขั้นตอนการปลูกหญ้าทะล บริเวณกาะผี อ่าวสิเกา จ.ตรัง
- ดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง นักดำน้ำ จำนวน 30 คน และใช้เรือทรัพยากรฯ 603 ร่วมกิจกรรม
- จัดวางซั้งปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการอนุรัษ์พื้นที่ อ.สิเกา 
จ.ตรัง

ALBUM

นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์ให้ความรู้เรื่องขยะทะเลและการใช้ประโยชน์ เรื่องสัตว์ทะลหายาก ป่าชายเลน ธนาคารปูม้า การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- ปล่อย Boom ลงน้ำ โดยผู้ราชการจังหวัดตรัง
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณชายหาด ท่าเทียบเรือคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง
- ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 10 ตัว
- ปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 12,500 ตัว
- ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 1,250,000 ตัว
- เก็บขยะชายหาตคลองสน
- ให้ความรู้และขั้นตอนการปลูกหญ้าทะล บริเวณกาะผี อ่าวสิเกา จ.ตรัง
- ดำน้ำทำความสะอาดแนวปะการัง นักดำน้ำ จำนวน 30 คน และใช้เรือทรัพยากรฯ 603 ร่วมกิจกรรม
- จัดวางซั้งปะการังเทียมภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการอนุรัษ์พื้นที่ อ.สิเกา 
จ.ตรัง