Activity

ปฏิทินกิจกรรม

วันทะเลโลก (สุราษฎร์ธานี)

8 มิ.ย. 2563
ทั้งวัน

- ชมทุ่นกักขยะจำลองการจัดการขยะบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม
- นิทรรศการตาข่ายแมงกะพรุนพิษ
- กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
- กิจกรรมเก็บขยะในทะเลและคัดแยกขยะ

ALBUM

- ชมทุ่นกักขยะจำลองการจัดการขยะบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม
- นิทรรศการตาข่ายแมงกะพรุนพิษ
- กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ
- กิจกรรมเก็บขยะในทะเลและคัดแยกขยะ