Activity

ปฏิทินกิจกรรม

วันทะเลโลก (เพชรบุรี)

8 มิ.ย. 2563
ทั้งวัน

- ปล่อย Boom ลงน้ำ
- เก็บและคัดแยกขยะ
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
- นิทรรศการ
- เรื่องการจัดการขยะพื้นที่ สทช. 3
- เรื่องการฟื้นฟูปะการัง พื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมโมเดล
- เรื่องแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลหายาก
- มอบบัตร อสทล. แก่ประธานกลุ่ม

ALBUM

- ปล่อย Boom ลงน้ำ
- เก็บและคัดแยกขยะ
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
- นิทรรศการ
- เรื่องการจัดการขยะพื้นที่ สทช. 3
- เรื่องการฟื้นฟูปะการัง พื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมโมเดล
- เรื่องแมงกะพรุนพิษ และสัตว์ทะเลหายาก
- มอบบัตร อสทล. แก่ประธานกลุ่ม