Activity

ปฏิทินกิจกรรม

วันทะเลโลก (ชลบุรี)

8 มิ.ย. 2563
ทั้งวัน

- กิจกรรมปล่อย Boom ลงน้ำ
- กิจกรรมเก็บขยะจาก Boom และ แม่น้ำ
- กิจกรรมปล่อขพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากระพง 10,000 ตัว)
- เสวนา การร่วมมือการบริหารจัดการขยะด้วยทุ่นกักขยะ (Boom)
- นิทรรศการเรื่องการจัดการขยะโดยทุ่นกักขยะ (Boom)

ALBUM

- กิจกรรมปล่อย Boom ลงน้ำ
- กิจกรรมเก็บขยะจาก Boom และ แม่น้ำ
- กิจกรรมปล่อขพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากระพง 10,000 ตัว)
- เสวนา การร่วมมือการบริหารจัดการขยะด้วยทุ่นกักขยะ (Boom)
- นิทรรศการเรื่องการจัดการขยะโดยทุ่นกักขยะ (Boom)