Success

ผลงานเด่น

อาสาดำน้ำ กู้อวนที่ทิ้งทับปะการังกองหินสามเหลี่ยม ชุมพร

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสา กลุ่มโลกสีคราม ๔๐ คน เก็บกู้อวนที่ถูกทิ้งทับลงบนแนวปะการัง รวมน้ำหนักกว่า ๖๐ กก. บริเวณกองหินสามเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะร้านเป็ด และเกาะง่ามใหญ่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ALBUM

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสา กลุ่มโลกสีคราม ๔๐ คน เก็บกู้อวนที่ถูกทิ้งทับลงบนแนวปะการัง รวมน้ำหนักกว่า ๖๐ กก. บริเวณกองหินสามเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะร้านเป็ด และเกาะง่ามใหญ่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร