Success

ผลงานเด่น

รวมพลังชาวสงขลา จัดฟื้นฟูป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เทศบาลตำบลชะแล้ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ชุมชนรักษ์ชะแล้ บริษัท CPF จำกัด (มหาชน) ๒๐๐ คน จัดกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทาง การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าริมเล ๕๕๐ ต้น และกิจกรรมการสร้างบ้านปลา

ALBUM

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เทศบาลตำบลชะแล้ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ชุมชนรักษ์ชะแล้ บริษัท CPF จำกัด (มหาชน) ๒๐๐ คน จัดกิจกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทาง การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ ณ โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา และศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าริมเล ๕๕๐ ต้น และกิจกรรมการสร้างบ้านปลา