Success

ผลงานเด่น

รวมพลังฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งคลองวง สงขลา

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.๕ (สงขลา) ร่วมกับ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เทศบาล ต.น้ำน้อย ๒๐๐ คน จัดกิจกรรม โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลองวง ครั้งที่ ๒ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน และสนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ ๑,๐๐๐ ต้น ปลูกบริเวณป่าชายเลน ท้องที่ ชุมชนบ้านโพธิ์ ม.๖ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ALBUM

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.๕ (สงขลา) ร่วมกับ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) หาดใหญ่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เทศบาล ต.น้ำน้อย ๒๐๐ คน จัดกิจกรรม โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติริมฝั่งคลองวง ครั้งที่ ๒ โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน และสนับสนุนกล้าไม้โกงกางใบใหญ่ ๑,๐๐๐ ต้น ปลูกบริเวณป่าชายเลน ท้องที่ ชุมชนบ้านโพธิ์ ม.๖ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา