Success

ผลงานเด่น

ลงความเห็นพื้นที่ปะการังเทียมบ้านโรงโป๊ะ ชลบุรี

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) จัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม) ครั้งที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงโป๊ะ ม.๓ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการกำหนดพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียม บริเวณบ้านโรงโป๊ะ ม.๓ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ALBUM

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) จัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นและกำหนดพื้นที่จัดสร้างทรัพยากรทางทะเล (ปะการังเทียม) ครั้งที่ ๒ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงโป๊ะ ม.๓ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการกำหนดพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียม บริเวณบ้านโรงโป๊ะ ม.๓ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี