Success

ผลงานเด่น

ชวนประชาชาวบ้านในใส ปลูกป่าชายเลนทะเลอ่าวลึก

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแรด โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ๑๐๐ คน ปลูกต้นโกงกาง ๕๐๐ ต้น บริเวณบ้านในใส ม.๖ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายก อบต.แหลมสัก เป็นประธาน

ALBUM

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี นำนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแรด โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ๑๐๐ คน ปลูกต้นโกงกาง ๕๐๐ ต้น บริเวณบ้านในใส ม.๖ ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายก อบต.แหลมสัก เป็นประธาน