Success

ผลงานเด่น

วางซั้ง เพิ่มความสมบูรณ์ทะเลรอบเกาะหนู-เกาะแมว

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล สถาบันการศึกษา กลุ่ม ชมรม สมาคม คนรักษ์การตกปลา และประชาชนจิตอาสา ๑๐๐ คน จัดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” วางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อคนรักษ์การตกปลา จ.สงขลา ครั้งที่ ๑ ณ หาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางทะเล ด้วยการใช้ “ซั้งกอ” ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการจัดการความขัดแย้งของผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน และเป็นการเพิ่มแหล่งทรัพยากรทางทะเลให้แก่ชุมชนชายฝั่ง ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การวางซั้งกอบริเวณรอบเกาะหนู เกาะแมว และการปล่อยเต่าตนุจำนวน ๙ ตัว เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ

ALBUM

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล สถาบันการศึกษา กลุ่ม ชมรม สมาคม คนรักษ์การตกปลา และประชาชนจิตอาสา ๑๐๐ คน จัดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” วางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อคนรักษ์การตกปลา จ.สงขลา ครั้งที่ ๑ ณ หาดชลาทัศน์ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางทะเล ด้วยการใช้ “ซั้งกอ” ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการจัดการความขัดแย้งของผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน และเป็นการเพิ่มแหล่งทรัพยากรทางทะเลให้แก่ชุมชนชายฝั่ง ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ภายในงานมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การวางซั้งกอบริเวณรอบเกาะหนู เกาะแมว และการปล่อยเต่าตนุจำนวน ๙ ตัว เพื่อคืนสู่ธรรมชาติ