Success

ผลงานเด่น

เก็บขยะชายฝั่งชุมชนบ้านคลองราง สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.พุนพิน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.สุราษฎร์ธานี รวม ๓๒๗ คน จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล บริเวณชุมชนบ้านคลองราง ม.๒ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะทะเล การคัดแยกขยะ ระยะทางที่เก็บทางน้ำ ๓ กม. ระยะทางที่เก็บบริเวณชุมชน ๐.๕ กม. สามารถเก็บขยะได้น้ำหนักรวม ๙๙๒.๘ กก. ๑๘,๗๗๒ ชิ้น

ALBUM

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.พุนพิน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.สุราษฎร์ธานี รวม ๓๒๗ คน จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล บริเวณชุมชนบ้านคลองราง ม.๒ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะทะเล การคัดแยกขยะ ระยะทางที่เก็บทางน้ำ ๓ กม. ระยะทางที่เก็บบริเวณชุมชน ๐.๕ กม. สามารถเก็บขยะได้น้ำหนักรวม ๙๙๒.๘ กก. ๑๘,๗๗๒ ชิ้น