Welcome

ผลงานเด่น

เยาวชน ม.ทักษิณ ลุยปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูควนสำราญ สตูล

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการภาคสนาม ๔ ชั้นปี “ปลูกป่า ล่องนที วิถีสตูล” ท้องที่บ้านควนสำราญ ม.๒ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่รวม ๒ ไร่ โดยปลูกป่าชายเลนชนิดโกงกางใบเล็ก ๑,๕๐๐ ต้น และจัดบรรยายให้ความรู้วิธีการปลูก การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ALBUM

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๐๐ คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โครงการภาคสนาม ๔ ชั้นปี “ปลูกป่า ล่องนที วิถีสตูล” ท้องที่บ้านควนสำราญ ม.๒ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่รวม ๒ ไร่ โดยปลูกป่าชายเลนชนิดโกงกางใบเล็ก ๑,๕๐๐ ต้น และจัดบรรยายให้ความรู้วิธีการปลูก การอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง