Welcome

ผลงานเด่น

ระดมพล มาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชายแดนใต้

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๗ (ปัตตานี) ลงพื้นที่มอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ แห่ง พรบ.ทช.๒๕๕๘ และบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) แก่กลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของกรม ทช. ต่อไป

ALBUM

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๗ (ปัตตานี) ลงพื้นที่มอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ แห่ง พรบ.ทช.๒๕๕๘ และบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) แก่กลุ่มเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จ.ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มจำนวนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของกรม ทช. ต่อไป