Welcome

ผลงานเด่น

ติวเข้ม อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ๔ จังหวัดภาคใต้

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. นำเครือข่ายภาคีฯ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จาก จ.ชุมพร จ.สงขลา จ.สตูล และ จ.ปัตตานี ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัญจร ร่วมปกป้องทะเลไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ จ.สตูล เพื่อนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และทราบถึงปัญหาการถูกทำลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ALBUM

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. นำเครือข่ายภาคีฯ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จาก จ.ชุมพร จ.สงขลา จ.สตูล และ จ.ปัตตานี ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัญจร ร่วมปกป้องทะเลไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ จ.สตูล เพื่อนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และทราบถึงปัญหาการถูกทำลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง